top of page

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost PORTX s.r.o. se sídlem v Praze, Lázeňská 287/4, 118 00 Praha 1, IČO: 285 19 574 („DONE“), provozovatel internetového stránky www.tinyhousedone.com, prohlašuje, že veškeré osobní údaje (dále také „údaje“) jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů.

Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů („Zásady“) bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme.

 

1. Jaké údaje shromažďujeme?

 

1.1. Údaje o návštěvnících a uživatelích


O našich návštěvnících a uživatelích shromažďujeme dva typy údajů:

 1. Neidentifikované a neidentifikovatelné údaje týkající se návštěvníka nebo neidentifikovaného uživatele, které nám mohou být poskytnuty k dispozici nebo se shromažďují automaticky prostřednictvím používání služeb návštěvníkem (dále jen „údaje neosobní povahy“). Tyto údaje neosobní povahy nám neumožňují návštěvníka nebo uživatele na základě toho, co bylo shromážděno, identifikovat. Údaje neosobní povahy, které shromáždíme, se skládají především z technických informací a agregovaných údajů o používání, například způsobu procházení návštěvníků a uživatelů službami a související „posloupnosti kliknutí (clickstream)“, „teplotní mapy“ relace a stránkování, neidentifikujících informací týkajících se zařízení návštěvníka nebo uživatele, jeho operačního systému, webového prohlížeče, rozlišení obrazovky, nastavení jazyka a klávesnice, poskytovatele internetových služeb, odkazující/výstupní stránky, datových/časových razítek atd. 


 2. Individuálně identifikovatelné informace, konkrétně údaje, které identifikují fyzickou osobu nebo jejichž pomocí lze osobu s vynaložením přiměřeného úsilí identifikovat, případně mohou být soukromé nebo citlivé povahy (dále jen „osobní údaje“). Osobní údaje, které shromažďujeme, sestávají zejména z kontaktních údajů (např. e-mailová adresa nebo telefonní číslo), fakturačních údajů (jméno, fyzická fakturační adresa, způsob platby a detailní údaje o transakci), které shromažďujeme pouze od uživatelů využívajících placené služby, údajů týkajících se relace procházení nebo používání (IP adresa, zeměpisná poloha, případně jedinečný identifikátor zařízení), údajů týkajících se souvisejících účtů u třetích stran (například e-mailová adresa nebo uživatelské jméno připojeného účtu ve službě PayPal, Google nebo Facebook), naskenovaných kopií dokladů totožnosti, které jste nám poskytli (například občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas nebo oficiální doklady o registraci společnosti), korespondence (včetně takové, která proběhla prostřednictvím našich služeb nebo do nich byla nahrána) a veškerých dalších osobních údajů, které nám návštěvníci nebo uživatelé poskytnou prostřednictvím svého přístupu ke službám nebo jejich používání. V zájmu vyloučení pochyb se konstatuje, že případné údaje neosobní povahy spojené s osobními údaji nebo na ně navázané (například za účelem vylepšení našich služeb) se po celou dobu existence takového spojení nebo vazby považují za osobní údaje a jako s takovými s nimi nakládáme.


1.2. Údaje o uživatelích uživatelů


Můžeme shromažďovat i obdobné údaje o návštěvnících a uživatelích webových stránek nebo služeb našich uživatelů (dále jen „uživatelé uživatelů“), a to výhradně pro naše uživatele a v jejich zastoupení (jak je dále popsáno v části ‎5 níže).


1.3. Údaje uchazečů o zaměstnání ve společnosti Wix


Zároveň shromažďujeme údaje, které nám e-mailem nebo jinak poskytují uchazeči o zaměstnání ve společnosti Wix (dále jen "uchazeči") v případě, že se ucházejí o některou z nabízených pracovních pozic zveřejněných na adrese https://www.wix.com/jobs (jak je dále popsáno v části ‎6 těchto zásad).

#ItsThatEasy
Shromažďujeme dva typy údajů: Osobní údaje (které lze použít k jedinečné identifikaci fyzické osoby) a údaje neosobní povahy (které nejsou použitelné k identifikaci). Tyto informace shromažďujeme o našich uživatelích a návštěvnících, uživatelích našich uživatelů, uchazečích o zaměstnání a každé další osobě, která nám je případně poskytne.

 

2. Jak tyto údaje shromažďujeme?Používáme dva hlavní způsoby:

 1. Údaje shromažďujeme prostřednictvím využívání našich služeb. Když navštěvujete nebo využíváte naše služby a i když procházíte naše webové stránky nebo web libovolného našeho uživatele, zaregistrujete uživatelský účet, upravujete svůj uživatelský web a nahráváte informace a obsah, případně stahujete a používáte jakoukoli aplikaci Wix nebo mobilní aplikaci, o této skutečnosti víme a takové případy použití, relace a související informace budeme obvykle sbírat, shromažďovat a zaznamenávat, a to samostatně nebo s pomocí služeb třetích stran, jak je podrobněji uvedeno v části ‎7 těchto zásad, například pomocí souborů cookies a jiných technologií sledování, jak je podrobněji uvedeno v části 8 těchto zásad.


 2. Shromažďujeme údaje, které nám poskytnete dobrovolně. Například shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete při registraci k našim službám, když se k našim službám přihlásíte přes služby třetích stran, jako je Facebook nebo Google, když provádíte nákup nebo registraci doménových názvů, když takové osobní údaje odešlete nebo nahrajete při používání některé z našich služeb, případně, když nás kontaktujte přímo libovolným komunikačním kanálem (například tikety podpory Wix, e-mailem). 


 3. Dále shromažďuje údaje z externích zdrojů, jak je popsáno v části 7 níže.


 

 

#ItsThatEasy
Když navštívíte nebo použijete naše služby, může se stát, že nám poskytnete určité informace (automaticky v rámci procesu vašeho používání Služeb nebo manuálním odesláním).

 

 

 

 

3. Proč tyto údaje shromažďujeme?
 


Tyto údaje neosobní povahy a osobní údaje shromažďujeme k následujícím účelům:

 1. Za účelem poskytování a provozování služeb.


 2. Za účelem dalšího rozvoje, přizpůsobení a zlepšování našich služeb na základě společných nebo individuálních preferencí a zkušeností našich návštěvníků a uživatelů i potíží, na které narazili.


 3. Za účelem poskytování průběžné pomoci a technické podpory našim uživatelům.


 4. Abychom byli schopni naše návštěvníky a uživatele kontaktovat za účelem zasílání obecných nebo personalizovaných oznámení týkajících se služeb nebo propagačních zpráv (jak je podrobně uvedeno v části 9 těchto zásad).


 5. Za účelem zařizování, garantování a nabízení určitých soutěží, událostí a propagačních akcí, určení způsobilosti účastníků, sledování výsledků, kontaktování vítězů a předávání cen a získaných výhod. 


 6. Za účelem vytváření agregovaných statistických dat a dalších souhrnných nebo odvozených údajů neosobní povahy, které my můžeme nebo naši obchodní partneři mohou používat k poskytování a zlepšování našich odpovídajících služeb. 


 7. K rozšiřování našich možností zabezpečení dat a prevence podvodného jednání.

 8. Za účelem posouzení žádostí uchazečů o zaměstnání ve společnosti Wix (jak je dále uvedeno v části ‎6 těchto zásad).


 9. Za účelem plnění veškerých příslušných zákonů a jiných předpisů.Vaše osobní údaje budeme používat výhradně k účelům uvedeným v části 3 a v případech, kdy se ujistíme, že:

 1. naše použití vašich osobních údajů je nezbytné při plnění smlouvy nebo v rámci kroků směřujících k uzavření smlouvy s vámi (např. abychom vám mohli poskytnout nástroj k vytváření webových stránek, zákaznickou nebo technickou podporu),


 2. naše použití vašich osobních údajů je nutné ke splnění příslušné právní nebo regulační povinnosti, která nám byla uložena,


 3. naše použití vašich osobních údajů je nezbytné k podpoře legitimních zájmů, které máme jako podnikatelský subjekt (například udržovat a vylepšovat naše služby pomocí zjišťování uživatelských trendů a účinnosti kampaní Wix nebo zjišťování technických problémů), a to za předpokladu, že vždy probíhá přiměřeným způsobem a respektuje vaše právo na soukromí.Naše služby není povoleno využívat dětem mladším 18 let. Žádná osoba mladší 18 let nám nesmí prostřednictvím žádné naší služby předávat osobní údaje. Osobní údaje od osob mladších 18 let vědomě neshromažďujeme. Rodiče a jiné osoby pověřené opatrováním by na aktivity dětí měli nepřetržitě dohlížet.

 


#ItsThatEasy
Údaje shromažďujeme a používáme za účelem poskytování našich služeb a zajištění jejich vyšší kvality a bezpečnosti.
Dále shromažďujeme údaje za účelem kontaktování našich návštěvníků, uživatelů a uchazečů o zaměstnání a dále za účelem plnění zákonů, jimiž jsme povinni se řídit.

 

 

 

 

4. Kde tyto údaje ukládáme?

 

 

4.1.

Osobní údaje návštěvníků Wix, uživatelů Wix a uživatelů našich uživatelů mohou být uloženy v datových centrech ve Spojených státech amerických, Irsku, Jižní Koreji, Tchaj–wanu a Izraeli. Můžeme použít jiné jurisdikce, pokud to bude nezbytné pro řádné plnění našich služeb nebo může být vyžadováno zákonem (viz dále v těchto zásadách).
Údaje uchazečů o zaměstnání ve společnosti Wix budou vedeny, zpracovávány a uloženy v Izraeli, v místě nebo místech výkonu funkce, o kterou se žadatel uchází, a v případě potřeby v zabezpečeném cloudovém úložišti zajištěném formou služeb externích dodavatelů. Sídlo společnosti Wix.com Ltd. je v Izraeli, který je Evropskou komisí považován za stát nabízející odpovídající úroveň ochrany osobních údajů obyvatel členských států EU.


Přidružené subjekty a poskytovatelé služeb společnosti Wix ukládající a zpracovávající vaše osobní údaje v zastoupení společnosti Wix se všichni smluvně zavázali chránit a zabezpečit je v souladu se standardy odvětví, a to bez ohledu na případný nižší stupeň ochrany požadovaný zákony v jejich jurisdikci.

 


#ItsThatEasy
Osobní údaje smíme ukládat a zpracovávat v USA, Evropě, Izraeli a jiných jurisdikcích, a to vlastními silami nebo s pomocí našich přidružených subjektů a poskytovatelů služeb.
Poskytovatelé služeb ukládání dat, kteří jsou smluvními partnery společnosti Wix, jsou smluvně zavázáni vaše údaje chránit a zabezpečit.

 

4.2.


Prohlášení o programech ochrany osobních údajů Privacy Shield USA – EU a USA – Švýcarsko
Společnost Wix.com je účastníkem rámcového programu ochrany osobních údajů Privacy Shield mezi USA a EU i rámcového programu ochrany osobních údajů Privacy Shield mezi USA a Švýcarskem a je držitelem osvědčení o plnění jejich podmínek. Společnost Wix.com se zavázala k tomu, že s veškerými osobními údaji získanými z členských zemí Evropské unie (EU), případně ze Švýcarska, s odvoláním na rámcový program Privacy Shield bude nakládat v souladu s příslušnými zásadami tohoto rámcového programu.  Chcete-li se o rámcovém programu Privacy Shield Ministerstva obchodu USA dozvědět více, seznamte se programem blíže na jeho webových stránkách zde.


Společnost Wix.com odpovídá za zpracování získaných osobních údajů v souladu s podmínkami programu Privacy Shield a následně je předává třetí straně, která jedná jako zmocněnec v jejím zastoupení. Společnost Wix.com plní zásady programu Privacy Shield týkající se veškerého dalšího předávání osobních údajů z EU, včetně ustanovení týkajících se odpovědnosti za další předání.


Ve vztahu k osobním údajům přijatým nebo předaným podle rámcového programu Privacy Shield podléhá společnost Wix.com regulační donucovací pravomoci americké Federální komise pro obchod (FTC). V určitých situacích může být společnost Wix.com požádána o zpřístupnění osobních údajů na základě žádostí ze strany orgánů veřejné správy uplatněných v souladu se zákonem, mimo jiné aby splnila vnitrostátní bezpečnostní požadavky nebo v souvislosti s vymáháním práva, a těmto požadavkům vyhoví tam, kde jí to místní zákony o ochraně osobních údajů dovolují.

Pokud budete mít nějaké trvající obavy týkající se nakládání s osobními údaji, které jsme nevyřešili uspokojivým způsobem, obraťte se (bezplatně) na nezávislý subjekt zabývající se řešením takových sporů na adrese https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.


Za jistých podmínek, které jsou podrobněji popsány na webu programu Privacy Shield, můžete v případě vyčerpání ostatních postupů řešení sporu zahájit závazné rozhodčí řízení.


Společnost Wix vám na vyžádání sdělí informace o tom, zda shromažďujeme nějaké vaše osobní údaje. Ke svým osobním údajům můžete získat přístup, opravit je nebo požádat o jejich odstranění postupem podle pokynů uvedených v těchto článcích centra nápovědy: „GDPR: Získání údajů z vašeho účtu Wix“ nebo „GDPR: Trvalé smazání vašeho účtu Wix“. Na vaši žádost budeme reagovat ve lhůtě stanovené místními předpisy, jinak v přiměřené lhůtě.


Upozorňujeme, že trvalé smazání vašeho účtu Wix povede k odstranění všech vašich údajů z databází společnosti Wix. Po dokončení tohoto procesu nebudete nadále moci využívat žádné ze svých služeb Wix, váš účet uživatele a všechna jeho data budou trvale odstraněna. Společnost Wix tedy nebude v budoucnu schopna váš účet obnovit ani zpětně vyvolat vaše data. Pokud se v budoucnu obrátíte na podporu Wix, systém váš účet nerozpozná a pracovníci podpory nebudou schopni smazaný účet najít.

 

#ItsThatEasy
Kromě dalšího plní Wix s cílem dále posílit a rozšířit ochranu osobních údajů našich uživatelů zásady rámcového programu ochrany osobních údajů mezi USA a EU a mezi USA a Švýcarskem (známého jako Privacy Shield).

 

4.3.


Povinnosti lokalizace údajů: Pokud máte trvalý pobyt v jurisdikci, která ukládá povinnosti týkající se „lokalizace údajů“ nebo „místa pobytu údajů“ (tj. vyžadující, aby se takové osobní údaje jejích občanů nepředávaly mimo hranice území takové jurisdikce), a o této skutečnosti se dozvíme, můžeme vaše údaje udržovat v rámci takových územních hranic, máme-li takovou povinnost uloženu zákonem.  
Berete na vědomí, že přitom můžeme nadále pokračovat ve shromažďování, ukládání a používání vašich osobních údajů i jinde, včetně Spojených států amerických, jak je vysvětleno výše.

 

#ItsThatEasy

V některých zemích jsme povinni údaje jejich obyvatel vést a ukládat lokálně. Tyto informace smíme rovněž shromažďovat, zpracovávat, ukládat a používat i jinde, včetně USA.

 

5. Údaje uživatelů našich uživatelů

 

Společnost Wix je oprávněna shromažďovat, ukládat a zpracovávat určité údaje neosobní povahy i osobní údaje uživatelů našich uživatelů (dále jen „údaje uživatelů našich uživatelů“), a to výhradně v zastoupení našich uživatelů a na jejich pokyn. Každý z našich uživatelů má například možnost importovat své e-mailové kontakty z externích služeb, jako je Gmail, nebo jinak shromažďovat a spravovat kontakty prostřednictvím svého uživatelského webu. Tyto kontakty jsou pak v zastoupení uživatele uloženy u společnosti Wix.
Pro tyto účely společnost Wix vystupuje a bude se na ni nahlížet jako na „zpracovatele“, a nikoli jako na „správce“ (podle definice těchto termínů obecném nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů) těchto údajů uživatelů našich uživatelů. Uživatelé spravující a provozující takové uživatelské weby se budou posuzovat jako „správci“ takových údajů o uživatelích našich uživatelů a odpovídají za dodržování veškerých zákonů a předpisů, které mohou platit pro sběr a správu těchto údajů o uživatelích našich uživatelů, včetně veškerých zákonů o ochraně soukromí a osobních údajů ve všech příslušných jurisdikcích. Wix bude podle platných zákonů zpracovávat informace o uživatelích uživatelů v souladu s Dohodou o zpracování dat, která je umístěna zde.
Jako naši uživatelé odpovídáte za zabezpečení, integritu a oprávněné užívání osobních údajů svých uživatelů a za získání souhlasů, povolení a uvedení vhodných oznámení o zpracování vyžadovaných ke shromažďování a používání těchto údajů.

Společnost Wix nemůže poskytovat právní poradenství našim uživatelům ani jejich uživatelům a důrazně doporučujeme, aby všichni uživatelé na svých uživatelských webech publikovali a udržovali jasné a komplexní zásady ochrany osobních údajů v souladu s příslušnými zákony a předpisy a aby si všichni uživatelé těchto uživatelů tyto zásady důkladně přečetli a bylo zajištěno, že s nimi vyjádří svůj souhlas.
Další informace o tom, jak může společnost Wix nakládat s údaji uživatelů našich uživatelů (což může mít význam pro konkrétní oznámení, které jako náš uživatel poskytnete svým uživatelům, nebo souhlas, který od nich získáte), naleznete v článcích ‎7, ‎11 a ‎12 těchto zásad.

Jste-li návštěvníkem, uživatelem nebo zákazníkem kteréhokoli z našich uživatelů, přečtěte si následující text: Společnost Wix nemá s jednotlivými uživateli našich uživatelů, jejichž osobní údaje zpracovává, žádný přímý vztah. Jste-li návštěvníkem, uživatelem nebo zákazníkem některého z našich uživatelů a chcete položit jakýkoli dotaz nebo vznést požadavek týkající se vašich osobních údajů, obraťte se přímo na tohoto uživatele. Pokud například chcete získat přístup k údajům zpracovávaných společností Wix v zastoupení jejích uživatelů, provést opravu, změnu nebo odstranění nepřesných údajů, směřujte svůj dotaz přímo na příslušného uživatele (který je „správcem“ těchto údajů). Budeme-li požádáni o odstranění osobních údajů kteréhokoli uživatele našich uživatelů, budeme na tento požadavek reagovat do třiceti (30) dnů.  Pokud od našeho uživatele neobdržíme jiné pokyny, budeme osobní údaje uživatelů našeho uživatele uchovávat po dobu uvedenou v části ‎11 těchto zásad.

 

 

#ItsThatEasy
Wix smí shromažďovat a zpracovávat údaje týkající se uživatelů našich uživatelů. Tuto činnost vykonáváme výhradně v zastoupení našich uživatelů a na jejich pokyn. Naši uživatelé nesou výhradní odpovědnost za údaje svých uživatelů, včetně jejich legálnosti, zabezpečení a integrity.
Wix nemá přímý vztah s žádným z uživatelů svých uživatelů. Jste-li uživatelem uživatele, obracejte se přímo na majitele webu Wix.

 

6. Žádosti o zaměstnání ve společnosti Wix

 

 

Společnost Wix vítá všechny kvalifikované zájemce, kteří se ucházejí o kteroukoli vypsanou pracovní pozici na adrese https://www.wix.com/jobs. Své kontaktní údaje a životopisy (dále jen „údaje uchazečů“) zasílejte prostřednictvím formuláře žádosti o zaměstnání na našich webových stránkách, případně jinými prostředky, které poskytneme.

Chápeme, že soukromí a diskrétnost mají pro naše uchazeče o zaměstnání zásadní význam a jsme odhodláni zachovat důvěrnou povahu údajů uchazečů a využívat je výhradně k účelům interního náborového procesu společnosti Wix (včetně identifikace uchazečů, vyhodnocování jejich žádostí, přijímání rozhodnutí o využití služeb a uzavření pracovněprávního vztahu a kontaktování uchazečů telefonem nebo písemnou formou).

Upozorňujeme, že společnost Wix si může předané údaje uchazeče ponechat po dobu nepřesahující dva roky od okamžiku, kdy bylo požadované místo obsazeno nebo zrušeno. Tento postup se provádí za účelem zvážení možnosti uchazeče zaměstnat v jiných pozicích nebo aby mohl uchazeč ve společnosti Wix využít jiné příležitosti, abychom mohli údaje uchazečů použít jako referenční zdroj u budoucích jimi zaslaných žádostí, a pokud je uchazeč přijat, k dalším pracovněprávním a obchodněprávním účelům souvisejícím s jeho/jejím pracovním poměrem ve společnosti Wix.
Pokud jste někdy v minulosti poskytli společnosti Wix své údaje uchazeče a nyní k nim chcete získat přístup, aktualizovat je nebo je nechat odstranit ze systémů Wix, kontaktujte nás na adrese jobs@wix.com.

 


#ItsThatEasy
Vítáme všechny kvalifikované zájemce, kteří se ucházejí o kteroukoli vypsanou pracovní pozici zasláním svých kontaktních údajů a životopisu. Tyto údaje používáme výhradně pro interní potřeby týkající se náboru, zaměstnání a pro obchodní účely.

 

 

 

 

7. Sdílení osobních údajů s třetími stranami

 


Společnost Wix je oprávněna sdílet vaše osobní údaje s třetími stranami (nebo jim jinak umožnit k nim přístup) pouze v následujících případech a níže uvedenými způsoby:

 


7.1. Služby třetích stran:


Společnost Wix navázala partnerské vztahy s řadou vybraných poskytovatelů služeb, jejichž služby a řešení doplňují, usnadňují a rozšiřují naše vlastní služby. Mezi ně patří služby hostingu a serverové kolokace, komunikačních sítí a sítí pro doručování obsahu (CDN), služby datového zabezpečení a kybernetické bezpečnosti, služby fakturace a zpracování plateb, registrátorů doménových názvů, služby prevence a zjišťování podvodů, webová analýza, služby distribuce a monitoringu e-mailů, služby záznamu relací a vzdáleného přístupu, měření výkonnosti optimalizace dat a marketingové služby, poskytovatelé obsahu a naši finanční a právní poradci (souhrnně dále jen „služba(y) třetích stran“).
Takové služby třetích stran mohou přijímat osobní údaje našich návštěvníků, uživatelů nebo uživatelů našich uživatelů, případně k nim mít jiný přístup, a to vcelku nebo částečně – podle jejich konkrétní role a účelu v usnadňování a rozšiřování našich služeb a podnikatelské činnosti – a smějí je využívat pouze k těmto účelům.
Upozorňujeme, že i když naše služby mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky nebo služby, neodpovídáme za postupy ochrany osobních údajů takových webových stránek nebo služeb. Vyzýváme vás, abyste věnovali pozornost okamžiku, kdy opouštíte naše služby, a přečetli si prohlášení o ochraně osobních údajů každého webu a aplikace, které navštívíte, a to ještě předtím než poskytnete své osobní údaje. Tyto zásady ochrany osobních údajů se na odkazované webové stránky a služby nevztahují.
Společnost Wix odpovídá za osobní údaje, které získá v rámci programu Privacy Shield a následně předá třetí straně tak, jak je popsáno v zásadách programu Privacy Shield. Společnost Wix zejména zůstává odpovědná podle zásad programu Privacy Shield v případě, že zástupci z řad třetích stran, které angažuje k tomu, aby za ni zpracovávali osobní údaje, tuto činnost neprovádějí v souladu s těmito zásadami, pokud společnost Wix neprokáže, že za událost, která vedla ke vzniku škody, neodpovídá.

 


7.2. Vymáhání práva, právní požadavky a povinnosti:


Pokud to povolují místní zákony o ochraně osobních údajů, je společnost Wix oprávněna sdělit nebo jinak zpřístupnit vaše osobní údaje na základě právního požadavku, jako je obsílka, soudní řízení, příkaz k domovní prohlídce nebo soudní příkaz, případně v souladu s příslušnými zákony, pokud se v dobré víře domníváme, že to po nás zákon vyžaduje, a o této skutečnosti vás můžeme, ale nemusíme vyrozumět.

 


7.3. Ochrana práv a bezpečnosti:


Společnost Wix je oprávněna vaše osobní údaje sdílet s jinými subjekty, pokud se v dobré víře domníváme, že tím pomůžeme ochránit práva, majetek nebo osobní bezpečnost společnosti Wix, kteréhokoli z našich uživatelů, jejich uživatelů nebo příslušníka široké veřejnosti, a o této skutečnosti vás můžeme, ale nemusíme vyrozumět.

 


7.4. Funkce sociálních médií a stránky v rámcích


Součástí našich služeb jsou určité funkce a miniaplikace sociálních médií, funkce jednotného přihlášení, například „Facebook Connect“ nebo přihlašování na Google, tlačítko „Doporučit“ pro síť Facebook, tlačítko „Sdílet“ nebo jiné interaktivní miniaplikace (dále jen„funkce sociálních médií“). Tyto funkce sociálních médií mohou shromažďovat údaje, jako je vaše IP adresa nebo jaké stránky na našem webu navštěvujete, a ke své správné funkci mohou využívat soubory cookie. Funkce sociálních médií jsou buď hostovány třetí stranou, nebo hostovány přímo v našich službách. Vaše interakce s těmito funkcemi sociálních médií třetích stran se řídí jejich zásadami, nikoli našimi.
Naše služby vám navíc mohou umožňovat sdílet své osobní údaje s třetími stranami přímo, například pomocí technik vkládání stránek do rámců za účelem předávání obsahu službám třetích stran či jiným subjektům nebo obsahu pocházejícího od takových služeb či subjektů, přičemž se zachovává vzhled a dojem našich webových stránek a služeb (dále jen „rámce“). Vezměte na vědomí, že pokud se rozhodnete k interakci nebo sdílení jakýchkoli osobních údajů přes takové rámce, poskytujete je vlastně těmto třetím stranám, a nikoli nám. Takové interakce a sdílení se tedy rovněž řídí zásadami těchto třetích stran, nikoli našimi.

 


7.5. Vývojáři trhu s aplikacemi:


Jako součást našeho programu App Market umožňujeme vývojářům třetích stran (dále jen „externí vývojář(i)“) prostřednictví trhu aplikací společnosti Wix vyvíjet a nabízet ve spolupráci se společností Wix své vlastní aplikace (dále jen „aplikace třetích stran“). Každý externí vývojář je povinen dodržovat smlouvu Wix App Market – Partner Program Agreement (smlouva s partnery programu Wix App Market), která mimo jiné obsahuje omezení týkající se toho, jakým způsobem mohou přistupovat k údajům neosobní povahy i osobním údajům, které nám nebo jim vy nebo vaši uživatelé poskytnete, jakým způsobem je mohou ukládat a používat.
Doporučujeme vám, abyste se před rozhodnutím instalovat aplikaci třetí strany a jejím používáním, seznámili s případnými zásadami ochrany osobních údajů přiloženými k této aplikaci a požádali externí vývojáře o vysvětlení případných nejasností. Společnost Wix neřídí aktivity nebo zásady externích vývojářů ani za ně neodpovídá a veškeré aplikace třetích stran používáte na vlastní riziko.

 


7.6. Wix aplikace a/nebo aplikace třetích stran:


Instalací některých aplikací Wix nebo aplikací třetích stran zároveň umožňujete jejich příslušnému poskytovateli sdílet a/nebo mít přístup k některým údajům neosobní povahy i osobním údajům týkajících se vás a/nebo vašich uživatelů. Mezi tyto údaje patří mimo jiné kontaktní údaje, zprávy, obchodní aplikace a některé činnosti ve službách nebo na uživatelském webu, jež jsou ukládány a následně přístupné prostřednictvím vašeho uživatelského účtu. Další informace týkající se osobních údajů, které lze shromažďovat a sdílet naleznete v podmínkách využívání služby Wix App Market.
Abychom dále ochránili vaše soukromí a soukromí vašich uživatelů, smluvně zakazujeme všem externím vývojářům, aby kombinovali osobní údaje shromážděné z více různých uživatelských webů a služeb a aby sdíleli osobní údaje uživatelů našich uživatelů jinak než s jinými aplikacemi instalovanými na stejném webu uživatele nebo ve stejné službě uživatele a pro účely tohoto konkrétního webu nebo služby uživatele. Společnost Wix je však přesto v rozsahu nezbytném k poskytování a zlepšování svých služeb oprávněna přistupovat k údajům shromážděným a ukládaným na různých uživatelských webech a v aplikacích a tyto údaje je v tomto rozsahu oprávněna používat.
Za upozornění svých uživatelů jakožto uživatelů našeho uživatele na shromažďování, zpracování a používání jejich osobních údajů a za jejich informování o tom, že jejich osobní údaje bude za vás přenášet a zpracovávat Wix, odpovídáte výhradně vy sami.
Chcete-li zamezit shromažďování nebo sdílení osobních údajů, můžete se buď zdržet instalace aplikací na svůj uživatelský web, odvolat oprávnění udělená aplikacím, které instalujete, nebo je prostě odinstalovat. Upozorňujeme však, že dříve instalované aplikace si mohou stále podržet jisté údaje, které byly shromážděny před odvoláním oprávnění. Pokud tedy chcete tyto údaje odstranit, doporučujeme vám obrátit se přímo na externího vývojáře a požádat je o odstranění těchto údajů.

 


7.7. Dceřiné a přidružené společnosti Wix:


Osobní údaje jsme pro účely popsané v těchto zásadách oprávněni sdílet interně v rámci naší skupiny společností. Vaše osobní údaje například můžeme v průběhu zajišťování a poskytování služeb (vám a vašim uživatelům) sdílet se společností Wix.com Inc., naší dceřinou společností sídlící v USA. Kromě toho, dojde-li u společnosti Wix nebo jejích přidružených společností ke změně ovládání, například formou fúze, akvizice nebo nákupu v zásadě všech jejích aktiv, mohou být vaše osobní údaje sdíleny se stranami, jež se takové transakce účastnily.  Budeme-li se v dobré víře domnívat, že by se taková změna ovládání mohla zásadně dotknout vašich osobních údajů u nás uložených, upozorníme vás na tuto událost a budeme vás informovat o určitých možnostech, které máte ve vztahu ke svým osobním údajům, a to formou e-mailu nebo dobře viditelného oznámení na našem webu.
Sdílení osobních údajů v držení dceřiných a přidružených společností společnosti Wix v Evropské unii a Švýcarsku s dceřinou společností Wix v USA se řídí rámcovými programy Privacy Shield mezi EU a USA a Švýcarskem a USA.
 
V zájmu vyjasnění se konstatuje, že společnost Wix bude oprávněna vaše osobní údaje sdílet i jinými způsoby, než jak je popsáno výše, a to na základě vašeho výslovného souhlasu nebo pokud máme zákonnou povinnost tak učinit.
Společnost Wix je navíc dle svého volného uvážení a bez nutnosti dalšího souhlasu oprávněna přenášet, sdílet, zpřístupňovat nebo jinak používat údaje neosobní povahy.

 

#ItsThatEasy
Údaje o našich návštěvnících, uživatelích a jejich uživatelích smíme sdílet s různými třetími stranami, mezi něž patří někteří poskytovatelé služeb, orgány pověřené vymáháním práva a vývojáři aplikací.
Údaje mohou být sdíleny výhradně v souladu s těmito zásadami.


 


8. Použití cookies a dalších technologií měření
 


Společnost Wix a její marketingoví, analytičtí a technologičtí partneři používají určité sledovací a měřicí technologie (například cookies, webové signály, pixely, značky a skripty). Tyto technologie se používají k průběžné údržbě, poskytování a zlepšování našich služeb a zajištění lepšího dojmu našim návštěvníkům, našim uživatelům a jejich uživatelům. Díky těmto technologiím jsme například schopni uchovávat a sledovat předvolby a ověřené relace našich návštěvníků a uživatelů, lépe zabezpečovat naše služby, zjišťovat technické problémy, uživatelské trendy a efektivitu kampaní, sledovat a zlepšovat celkové poskytování našich služeb.
 
Upozorňujeme, že služby třetích stran umisťující soubory cookies nebo využívající jiné měřicí technologie prostřednictvím našich služeb se mohou řídit vlastními zásadami sběru a ukládání informací. Na tyto postupy se nevztahují naše zásady ochrany osobních údajů a nemáme nad nimi žádnou kontrolu.
 
Soubory cookies: Aby některé z těchto technologií správně pracovaly, musí se na vaše zařízení stáhnout a uložit malý datový soubor (tzv. „cookie“). Ve výchozím nastavení používáme několik trvalých souborů cookies pro účely ověřování relace a uživatele, zabezpečení, uchování předvoleb uživatele (např. výchozího jazyka a nastavení), stability spojení (např. pro nahrávání médií, používání funkcí elektronického obchodu apod.), sledování výkonnosti našich služeb a marketingových kampaní, obecně pak za účelem poskytování a zlepšování našich služeb.
Chcete-li kterýkoli soubor cookie odstranit nebo zablokovat, vyhledejte části vašeho prohlížeče věnované nápovědě a podpoře, kde naleznete pokyny, jak soubor nebo složku obsahující uložené soubory cookie najít. Informace o odstraňování a správě cookies jsou rovněž k dispozici na stránkách www.AboutCookies.org (tento web neposkytuje Wix, a nemůžeme tedy zajistit jeho přesnost, úplnost ani dostupnost).
Upozorňujeme, že odstraněním našich souborů cookies nebo zablokováním budoucích cookies nebo měřicích technologií můžete přijít o možnost přístupu k některým oblastem nebo funkcím našich služeb, případně tím můžete jinak negativně ovlivnit svůj uživatelský dojem.
 
Transparentní soubory GIF: My i některé služby třetích stran můžeme používat softwarovou technologii známou jako „transparentní soubory GIF“ (neboli webové signály, v angličtině také Web Beacons/Web Bugs), které jim a nám umožňují zlepšovat naše služby na základě měření jejich účinnosti a výkonnosti. Transparentní soubory GIF jsou nepatrné grafické soubory s jednoznačným identifikátorem a funkcí obdobnou cookies, ale neukládají se na vaše zařízení, ale jsou zakomponovány do našich služeb.
 
Flash a HTML5: My i některé služby třetích stran můžeme dále – zejména k reklamním účelům – používat některé měřicí technologie známé jako „Flash cookies“ a „HTML5“. Jednotlivé prohlížeče mohou nabízet své vlastní nástroje pro správu a odstraňování nebo blokování takových technologií. Další informace o správě cookies ve formátu Flash jsou k dispozici zde: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html (upozorňujeme, že tento web neposkytuje Wix, a nemůžeme tedy zajistit jeho přesnost, úplnost ani dostupnost).
 
Behaviorální cílení a opakované cílení: Některé služby a reklamní sítě třetích stran mohou na našich webových stránkách, v aplikacích Wix a mobilních aplikacích Wix zobrazovat reklamu nebo spravovat naši reklamu na jiných webech. Takové strany mohou používat některé měřicí technologie ke sběru určitých údajů o vašich aktivitách ve službách a v různých webech službách třetích stran, aby vám mohly poskytovat cílenou reklamu na základě vašich zájmů a preferencí. U některých inzerentů a reklamních sítí se můžete od zobrazování cílené reklamy odhlásit kliknutím na tento odkaz (nebo pokud se nacházíte v Evropské unii, klikněte na tento odkaz). Upozorňujeme, že se tím neodhlašujete od příjmu veškeré inzerce a že vaše odhlášení se bude týkat pouze konkrétní reklamy. Reklamu, z níž jste se neodhlásili, budete dostávat i nadále.

Doplnění uživatelských údajů: Informace o vás můžeme přijímat i z jiných zdrojů, včetně veřejně dostupných databází nebo třetích stran, od nichž jsme údaje zakoupili, a tyto údaje můžeme kombinovat s informacemi, které již o vás máme.  To nám pomáhá aktualizovat, rozšiřovat a analyzovat naše záznamy, identifikovat nové zákazníky a poskytovat produkty a služby, které pro vás mohou být zajímavé. Pokud vaše osobní údaje získáme od takových třetích stran, ujistíme se, že jsou tyto třetí strany smluvně zavázány vás informovat o tom, že nám zpřístupní vaše osobní údaje, a přijmeme opatření k tomu, abychom před použitím vašich osobních údajů zajistili jejich přesnost. Poskytnete-li nám osobní údaje jiných osob, případně pokud nám jiné subjekty poskytnou vaše údaje, použijeme tyto údaje výhradně ke konkrétnímu účelu, pro který nám byly poskytnuty.

Signály „Do not track“: Upozorňujeme, že své zásady a postupy neměníme v reakci na signál „Do Not Track“ v hlavičce souboru HTTP zaslaného prohlížečem nebo mobilní aplikací.

 


#ItsThatEasy
My a některé služby třetích stran můžeme v rámci svých služeb používat soubory cookie a podobné měřicí technologie.

 


9. Sdělení od společnosti Wix
 


9.1. Propagační zprávy:


Vaše osobní údaje můžeme využívat k zasílání propagačního obsahu a zpráv e-mailem, textovými zprávami, pomocí přímých textových zpráv, marketingových hovorů či jinou formou komunikace těmito cestami ze strany společnosti Wix nebo našich partnerů (jednajících v zastoupení společnosti Wix).
Nepřejete-li si tyto propagační zprávy nebo hovory přijímat, můžete to společnosti Wix kdykoli oznámit pomocí pokynů k odhlášení nebo zastavení zasílání obsažených v přijatých propagačních zprávách.
Přijímáme opatření k tomu, aby objem propagačního obsahu, který vám zasíláme, byl přiměřený, a abychom vám zasílali obsah, který podle našeho názoru bude pro vás na základě vašich údajů zajímavý nebo vhodný.

 


9.2. Servisní a fakturační zprávy:


Společnost Wix se na vás může dále obracet s důležitými informacemi o našich službách nebo jejich používání vámi.
Například vám můžeme zaslat zprávu (prostřednictvím libovolného prostředku, který máme k dispozici), pokud je některá služba dočasně pozastavena z důvodu údržby, odpovědět na webový požadavek nebo e-mail s žádostí o podporu, zaslat vám upomínku nebo upozornění týkající se nadcházející nebo opožděné úhrady předplatného na aktuální nebo nadcházející období, přeposlat stížnosti týkající se vašeho uživatelského webu nebo vás upozornit na důležité změny našich služeb.
Je důležité, abyste tyto zprávy byli vždy schopni přijímat. Proto se od zasílání těchto servisních a fakturačních zpráv nemůžete odhlásit, s výjimkou případů, kdy již nejste návštěvníkem nebo uživatelem Wix (čehož lze dosáhnout deaktivací vašeho účtu).

 

#ItsThatEasy
Souhlasíte s tím, že vám my nebo naši partneři můžeme zasílat propagační zprávy a obsah.
Od zasílání propagačních zpráv se můžete snadno odhlásit tak, že nás kontaktujete nebo použijete nabízené možnosti odhlášení.

Dále vás můžeme kontaktovat pomocí servisních a fakturačních zpráv. Od zasílání těchto zpráv se nemůžete odhlásit.


10. Vaše práva ve vztahu k vašim osobním údajům
 


Je zásadně důležité, abyste nad svými osobními údaji měli kontrolu. Proto Wix přijímá opatření k tomu, abyste měli možnost přístupu ke svým údajům, získat jejich kopii, aktualizovat a doplňovat je, smazat je nebo omezit jejich používání.
Před zpřístupněním požadovaných osobních údajů vás z bezpečnostních důvodů můžeme požádat o doplňující informace k ověření vaší totožnosti. Vyhrazujeme si právo v případech, kdy nám to zákon povoluje, účtovat poplatek (například pokud je vaše žádost neopodstatněná nebo nepřiměřená).
Máte právo vznést stížnost k vašemu místnímu orgánu dohledu nad ochranou osobních údajů (přesto doporučujeme, abyste se nejprve obrátili na nás).
Pokud jste návštěvník nebo uživatel Wix a budete-li mít zájem o získání kopie svých osobních údajů nebo osobních údajů svých uživatelů, které jsou u nás uloženy, budete k nim chtít získat přístup, případně budete chtít požádat o provedení jejich opravy nebo o seznam (případných) osobních údajů týkajících se vás, které jsme sdělili třetím stranám pro účely přímého marketingu, postupujte podle pokynů uvedených v těchto článcích centra nápovědy: „GDPR: Získání údajů z vašeho účtu Wix“ nebo „GDPR: Trvalé smazání vašeho účtu Wix“.  Můžete také poslat žádost poštou na adresu Wix.com, 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv 6350671, Izrael. Vyvineme přiměřené úsilí k tomu, abychom vašemu požadavku s ohledem na právní a další přípustné okolnosti bezodkladně vyhověli (pokud od vás nebudeme vyžadovat další informace, abychom vaši žádost mohli splnit).
Některé části těchto osobních údajů můžete opravit, aktualizovat nebo odstranit sami pomocí nastavení svého uživatelského účtu nebo uživatelského webu.

Upozorňujeme, že trvalé smazání vašeho účtu Wix povede k odstranění všech vašich údajů z databází společnosti Wix.  Po dokončení tohoto procesu nebudete nadále moci využívat žádné ze svých služeb Wix, váš účet uživatele a všechna jeho data budou trvale odstraněna. Společnost Wix tedy nebude v budoucnu schopna váš účet obnovit ani zpětně vyvolat vaše data. Pokud se v budoucnu obrátíte na podporu Wix, systém váš účet nerozpozná a pracovníci podpory nebudou schopni smazaný účet najít.

 


#ItsThatEasy
Můžete nás požádat o zpřístupnění, aktualizaci, doplnění, smazání nebo omezení použití osobních údajů, které o vás máme uloženy, případně o pořízení jejich kopie. Stačí nám poslat e-mail nebo vyplnit náš vyhrazený formulář pro potřeby GDPR.
Své údaje také můžete opravit a/nebo aktualizovat  pomocí nastavení svého účtu nebo webu. Své osobní údaje můžete smazat smazáním celého svého účtu.
Na vaše žádosti budeme reagovat v přiměřené lhůtě.

 


11. Dotazy a stížnosti
 


Budete-li mít nějaké dotazy týkající se způsobu, kterým shromažďujeme, používáme nebo zpřístupňujeme osobní údaje, případně pokud se domníváte, že nedodržujeme tyto zásady ochrany osobních údajů nebo příslušné předpisy o ochraně osobních údajů, obraťte se na nás – kontaktní údaje jsou uvedeny na konci těchto zásad ochrany osobních údajů.
Tým našeho pověřence pro ochranu osobních údajů stížnost prošetří a rozhodne, zda k porušení skutečně došlo a jaká opatření se mají případně přijmout.
Ke každé stížnosti týkající se ochrany osobních údajů přistupujeme odpovědně a vyvineme veškeré přiměřené úsilí, abychom vaši stížnost bezodkladně vyřešili.Našim cílem je zajistit odezvu do 30 dnů.
Předpokládáme, že naše postupy zajistí, aby vaše stížnost byla řešena nestranně a bez zbytečného odkladu. Budete-li však nadále nespokojeni, můžete podat stížnost u svého místního orgánu pro dohled nad ochranou osobních údajů.
Stížnost u místního orgánu pro dohled nad ochranou osobních údajů můžete podat kdykoli, ale doporučujeme, abyste se nejprve obrátili na nás a umožnili nám pokusit se problém vyřešit vlastními silami.

 


#ItsThatEasy
Stížnost u místního orgánu pro dohled nad ochranou osobních údajů můžete podat kdykoli. Žádáme vás, abyste se nejprve obrátili na nás, abychom se mohli pokusit příčinu vašich obav vyřešit sami.

 


12. Uchovávání údajů
 


Vaše osobní údaje (i údaje vašich uživatelů jakožto uživatelů našeho uživatele) jsme oprávněni uchovávat po celou dobu, dokud je aktivní váš uživatelský účet, jak je uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů nebo tak dlouho, jak je jinak potřeba k tomu, abychom vám mohli poskytovat své služby.
Tyto osobní údaje můžeme i nadále uchovávat i poté, co deaktivujete svůj uživatelský účet nebo přestanete používat jakékoli konkrétní služby, dokud je to v přiměřené míře potřeba k plnění našich zákonných povinností, řešení sporů týkajících se našich uživatelů nebo jejich uživatelů, prevenci podvodů a zneužívání, vymáhání našich smluv nebo ochrany našich oprávněných zájmů.
Máme zavedeny zásady uchovávání dat, které uplatňujeme na informace v naší správě. Pokud již vaše osobní údaje nejsou potřeba, zajistíme jejich bezpečné smazání.

 


#ItsThatEasy
Vaše údaje můžeme uchovávat, dokud je aktivní váš účet, a pokud je to potřeba i déle (například je-li nám taková povinnost uložena zákonem nebo je potřebujeme k ochraně našich zájmů).

 


13. Zabezpečení
 


Společnost Wix zavedla bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů, které s námi sdílíte. Jedná se o fyzická, elektronická a procedurální opatření. Kromě jiného nabízíme k většině oblastí našich služeb zabezpečený přístup pomocí protokolu HTTPS, přenos citlivých platebních údajů (například čísla platební karty) prostřednictvím k tomu určených formulářů je chráněn šifrovaným spojením SSL/TLS, které je standardem v odvětví, a pravidelně obnovujeme certifikaci podle standardů zabezpečení dat v odvětví platebních karet (PCI DSS). Zároveň pravidelně monitorujeme naše systémy, abychom odhalili případná slabá místa a útoky, a hledáme nové způsoby a služby třetích stran, jejichž pomocí bychom dále posílili zabezpečení našich služeb a ochranu soukromí našich návštěvníků a uživatelů.
Bez ohledu na opatření přijatá a úsilí vyvíjené společností Wix – nemůžeme zaručit stoprocentní ochranu a zabezpečení vašich osobních údajů, údajů vašich uživatelů ani žádného jiného uživatelského obsahu, který nahrajete, zveřejníte nebo jinak sdílíte se společností Wix nebo kýmkoli jiným.
Proto vám důrazně doporučujeme, abyste si ke svému uživatelskému účtu a uživatelskému webu nastavili silná hesla a neposkytovali nám ani nikomu jinému žádné citlivé informace, o nichž se domníváte, že by vám jejich únik mohl způsobit vážné nebo nenapravitelné škody.
Navíc vzhledem k tomu, že některé oblasti našich služeb jsou méně zabezpečené než jiné (například pokud u svého tiketu ve fóru podpory nastavíte místo stavu „soukromý“ příznak „veřejný“ nebo procházíte-li stránky nezabezpečené protokolem SSL), a jelikož e-mail a systém okamžité výměny zpráv (tzv. instant messaging) nejsou považovány za bezpečné formy komunikace, žádáme vás a důrazně vám doporučujeme, abyste v těchto oblastech nesdíleli ani těmito způsoby komunikace nezasílali žádné osobní údaje.
Budete-li mít jakékoli dotazy týkající se zabezpečení našich služeb, obraťte se na nás na adrese privacy@wix.com. Vaše podněty rozhodně vítáme.

 


#ItsThatEasy
Zabezpečení vašich osobních údajů věnujeme velkou péči a k jejich lepší ochraně používáme různá bezpečnostní opatření.
Jelikož však nemůžeme zaručit stoprocentní ochranu, doporučujeme vám zachovávat obezřetnost, nastavit si ke svému účtu silné heslo a nepředávat žádné citlivé informace, jejichž únik by vám mohl způsobit velké škody.

 


14. Veřejná fóra a uživatelský obsah
 


Naše služby nabízejí veřejně přístupné blogy, komunity a fóra podpory. Nezapomínejte na to, že veškeré informace, které poskytnete na takových místech, si mohou přečíst, shromažďovat a používat jiné subjekty, které k nim mají přístup. Chcete-li požádat o odstranění svých osobních údajů z našich blogů, komunit nebo fór, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím adresy privacy@wix.com. V některých případech nemusí být v našich silách vaše osobní údaje z těchto míst odstranit. Pokud například používáte k vložení příspěvku aplikaci třetí strany (například zásuvný modul sociální sítě Facebook) a jste přitom přihlášeni ke svému souvisejícímu profilu u takové třetí strany, pak abyste dosáhli odstranění osobních údajů vložených na takovou platformu, musíte se do této aplikace přihlásit nebo se obrátit na jejího poskytovatele.
V každém případě vám radíme, abyste nevkládali žádné informace (ani nepoužívali žádné nástroje ke vkládání informací), které nechcete na těchto platformách zveřejnit.
 
Při nahrávání uživatelského obsahu na svůj uživatelský účet nebo jeho vkládání na svůj uživatelský web, případně při jeho poskytování jiným způsobem v rámci používání libovolné služby, tak činíte na své riziko.
Zavedli jsme adekvátní bezpečnostní opatření, abychom vaše osobní údaje ochránili.
Není však v našich silách kontrolovat aktivity jiných uživatelů nebo členů veřejnosti, kteří mohou přistupovat k vašemu uživatelskému obsahu, a neodpovídáme za obcházení jakýchkoli nastavení soukromí nebo bezpečnostních opatření, kterými jste vy nebo my případně zabezpečili váš uživatelský web (mimo jiné například heslem chráněné oblasti vašeho uživatelského webu). Chápete a berete na vědomí, že i po jeho odstranění vámi nebo námi mohou kopie vašeho uživatelského obsahu zůstat viditelné na stránkách uložených ve vyrovnávací paměti nebo v archivech, nebo pokud si nějaké třetí strany (včetně případných vašich uživatelů) tento uživatelský obsah zkopírovaly nebo uložily. Stručně řečeno, doporučujeme, abyste nenahrávali ani nevkládali žádné informace, u kterých si nepřejete, aby se staly veřejně známými.


#ItsThatEasy
Do žádných veřejných částí našich služeb ani na svůj vlastní web nevkládejte informace, které nechcete zveřejnit.

 


15. Změny a výklad
 


Tyto zásady můžeme novelizovat na základě požadavků příslušného zákona nebo tak, aby odrážely změny v našich postupech shromažďování, používání a ukládání údajů.  Provedeme-li nějaké změny, které budeme považovat za „významné“ (dle našeho uvážení, k němuž dospějeme v dobré víře), oznámíme vám je (jedním ze způsobů uvedených v odstavci 15.3 podmínek používání) před nabytím účinnosti takové změny. Důrazně vám doporučujeme pravidelně kontrolovat tuto stránku, aby vám neunikly novinky týkající se našich postupů v oblasti ochrany osobních údajů. Nebude-li uvedeno jinak, budou se veškeré údaje, které o vás a vašich uživatelích jakožto uživatelích našeho uživatele držíme ve vztahu k našim webovým stránkám, aplikacím Wix, mobilním aplikacím a dalším službám, řídit posledním aktuálním zněním těchto zásad ochrany osobních údajů.  
 
Každý nadpis, titulek nebo název části uvedený v těchto zásadách a veškerý výklad nebo souhrn uvedený ve sloupci „#ItsThatEasy“ je do textu zařazen pouze pro účely snadnější orientace a v žádném případě nedefinuje ani nevykládá žádnou část nebo ujednání těchto zásad a není pro nikoho z nás právně závazný.

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly sepsány v angličtině a mohou být pro vaše potřeby přeloženy do jiných jazyků. Verze v jiných jazycích jsou přístupné a můžete si je zobrazit po změně jazykových nastavení svého webu Wix. V případě konfliktu mezi přeloženou verzí (do jazyka jiného než angličtina) a anglickou verzí budou mít vyšší platnost ujednání anglické verze.

 


#ItsThatEasy
Tyto zásady jsme oprávněni kdykoli změnit. O významných změnách vás budeme informovat.
Právně závazný je pouze levý sloupec (tento sloupec je uveden pouze pro přehlednost).
Přeložené verze (do jazyka jiného než angličtina) těchto zásad mají pouze informativní povahu.

 


16. Jak nás můžete kontaktovat
 


Budete-li mít nějaké dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů nebo budete chtít uplatnit kterékoli ze svých práv popsaných v části 11, kontaktujte tým pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese privacy@wix.com. Veškeré stížnosti týkající se použití vašich osobních údajů se budeme snažit vyřešit v souladu s těmi zásadami ochrany osobních údajů.
Můžete se na nás obrátit i poštou zaslanou na adresu: 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv, Izrael, nebo na adresu Wix.com Inc., 500 Terry A. Francois Boulevard, 6th Floor, San Francisco, CA, 94158, USA, případně na adresu Wix.com Luxembourg S.a.r.l, 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Lucembursko.

5
6
7
8
9
11
12
bottom of page