top of page
Tiny House Done - FAQ

Technické detaily a umisťování do krajiny

Poznámky

 

Je-li možné stavbu umístit na vaše vysněné místo, vám poradí naši odborníci. Stačí v poptávce níže uvést lokaci podle GPS či katastrální číslo pozemku a my vám předběžně sdělíme, co je potřeba pro stavbu zajistit.

 

 

Napište nám

 

Tiny House Done - stavba
Tiny House Done - zespodu
Tiny House Done - pozemek

Jak postupovat v komunikaci s úřady?

Pro stavbu DONE je potřeba si zjistit, jak je pozemek vymezen v územním plánu a zda má nějaká další specifika (CHKO, ochranné pásmo atd.). Podle toho zjistíte, jak postupovat dál: zda vás čeká územní řízení (a jestli bude stačit územní souhlas nebo bude třeba rozhodnutí o umístění stavby) a stavební řízení (stavební povolení nebo ohlášení), nebo bude možné stavbu zrealizovat podle § 79 odst. 2, tedy bez jakékoliv povinnosti vůči stavebnímu úřadu.

 

Jednotlivé možnosti popisujeme v otázkách níže.

Potřebuji stavební povolení?

DONE lze postavit zcela bez povinnosti obstarávat povolení stavebního úřadu, bude-li jej vlastník umisťovat na pozemek existujícího rodinného domu, případně za podmínky vydání územního souhlasu, má-li pro něj vlastník připravený samostatný pozemek. Na vydání územního souhlasu má stavební úřad lhůtu 30 dní.

 

V zásadě lze říci, že pokud má klient v úmyslu DONE postavit v zastavěném / zastavitelném území k bydlení či k rekreaci, který nepodléhá zvláštním režimům, pak je realizace velmi snadná, protože není třeba ani rozhodnutí o umístění stavby (resp. územní souhlas), ani stavební povolení (resp. ohlášení). Je ale třeba současně splnit další kritéria (minimální odstupy, zastavěnost celkové plochy pozemku...).

Co když mám pozemek v CHKO či jiné oblasti ve zvláštním režimu?

Další případné požadavky na veřejnoprávní projednání umístění stavby jsou závislé na konkrétním místě, kam se DONE umisťuje, a jeho možných zvláštních režimech (památková ochrana, ochrana přírody a krajiny, ochranná pásma aj.)

  • CHKO –  je třeba souhlas orgánu ochrany přírody, jinak je to v případě zastavěného území nebo zastavitelných ploch.

  • záplavové území – obecně to vyloučeno není, záleží, jak je území vymezeno v územním plánu obce. Je třeba souhlas vodoprávního úřadu.

  • ochranné pásmo (např. v lese) –  v případě ochranného pásma je třeba respektovat podmínky, které jsou stanoveny konkrétním rozhodnutím o ochranném pásmu.
     

Kde si mohu postavit DONE k rekreaci či bydlení?

Pokud chci DONE užívat jako rekreační chatu nebo místo pro bydlení, mohu jej postavit pouze na pozemku vymezeném jako zastavěný či zastavitelný (charakter pozemku najdete v územním plánu). Podle dalších specifik zjistíte, zda vás čeká územní řízení (a jestli bude stačit územní souhlas nebo bude třeba rozhodnutí o umístění stavby) a stavební řízení (stavební povolení nebo ohlášení), nebo bude možné stavbu zrealizovat podle § 79 odst. 2, tedy bez jakékoliv povinnosti vůči stavebnímu úřadu.

Potřebuji nutně svůj vlastní pozemek ke stavbě DONE?

Podle dostupných informací si pozemek nemusí nutně kupovat, stačí si ho pronajmout do majitele. V takovém případě je třeba doložit souhlas vlastníka pozemku s umístěním DONE.

Jakou roli hraje napojení DONE na sítě a bez nich?

OFFGRID (bez sítí): V případě splnění základních kritérií, kdy domek stojí v zastavitelném / zastavěném území a nepodléhá jiným specifikacím, je možné se vyhnout územnímu i stavebnímu řízení. Jedinou povinností stavebníka je zjistit si informace o existenci podzemních staveb technické infrastruktury a zajistit jejich ochranu, vyžádá-li si stavba provedení zemních prací či terénních úprav.

GLAMP (se sítěmi): Při napojení na sítě už je potřeba územní souhlas. U studny je třeba územní rozhodnutí i stavební povolení.

Jaké jsou zemní základy DONE?

Stavba se umisťuje a nivelizuje zemními vruty, kterými bylo možno stavbu založit i ve velmi složitém horském terénu Smržovky. Tyto jsou nejen ulehčením a zrychlením při instalaci, ale i v rámci legalizace stavby coby dočasného nebo málo invazivního zásahu do krajiny. Pro případný přesun objektu na jiné místo je potřeba objekt pouze podchytit za základový rám a je možno jej přesunout na jiné alternativní místo.

Z jakého dřeva je sestaven plášť DONE?

DONE je vyroben a seskládán z masivních smrkových panelů, které jsou předpřipraveny ve výrobě dle požadavků klienta na CNC fréze kvůli variantním prostupům technologiemi a pro další detailní spojování na místě. Opláštění je modřínové, tak aby lépe odolávalo venkovní vlhkosti a následně ošetřeno nezávadným olejovým nátěrem, který po pravidelném přetřením zajistí dlouhodobou kvalitu povrchu a na výběr jsou dvě barvy - černá a bílá.

bottom of page