top of page
Tiny House Done - FAQ

Technické detaily a umisťování do krajiny

Configuration

 

Customize your configuration. You can choose from three options. They range from the luxury Glamp to the minimalist Core. Fill out and submit the form to receive a quote and basic information about the possibility of building one of our houses in your location.

 

Tiny House Done - stavba
Tiny House Done - zespodu
Tiny House Done - pozemek

Jak postupovat v komunikaci s úřady?

Pro stavbu DONE je potřeba si zjistit, jak je pozemek vymezen v územním plánu a zda má nějaká další specifika (CHKO, ochranné pásmo atd.). Podle toho zjistíte, jak postupovat dál: zda vás čeká územní řízení (a jestli bude stačit územní souhlas nebo bude třeba rozhodnutí o umístění stavby) a stavební řízení (stavební povolení nebo ohlášení), nebo bude možné stavbu zrealizovat podle § 79 odst. 2, tedy bez jakékoliv povinnosti vůči stavebnímu úřadu.

 

Jednotlivé možnosti popisujeme v otázkách níže.

Potřebuji stavební povolení?

DONE lze postavit zcela bez povinnosti obstarávat povolení stavebního úřadu, bude-li jej vlastník umisťovat na pozemek existujícího rodinného domu, případně za podmínky vydání územního souhlasu, má-li pro něj vlastník připravený samostatný pozemek. Na vydání územního souhlasu má stavební úřad lhůtu 30 dní.

 

V zásadě lze říci, že pokud má klient v úmyslu DONE postavit v zastavěném / zastavitelném území k bydlení či k rekreaci, který nepodléhá zvláštním režimům, pak je realizace velmi snadná, protože není třeba ani rozhodnutí o umístění stavby (resp. územní souhlas), ani stavební povolení (resp. ohlášení). Je ale třeba současně splnit další kritéria (minimální odstupy, zastavěnost celkové plochy pozemku...).

Co když mám pozemek v CHKO či jiné oblasti ve zvláštním režimu?

Další případné požadavky na veřejnoprávní projednání umístění stavby jsou závislé na konkrétním místě, kam se DONE umisťuje, a jeho možných zvláštních režimech (památková ochrana, ochrana přírody a krajiny, ochranná pásma aj.)

  • CHKO –  je třeba souhlas orgánu ochrany přírody, jinak je to v případě zastavěného území nebo zastavitelných ploch.

  • záplavové území – obecně to vyloučeno není, záleží, jak je území vymezeno v územním plánu obce. Je třeba souhlas vodoprávního úřadu.

  • ochranné pásmo (např. v lese) –  v případě ochranného pásma je třeba respektovat podmínky, které jsou stanoveny konkrétním rozhodnutím o ochranném pásmu.
     

Kde si mohu postavit DONE k rekreaci či bydlení?

Pokud chci DONE užívat jako rekreační chatu nebo místo pro bydlení, mohu jej postavit pouze na pozemku vymezeném jako zastavěný či zastavitelný (charakter pozemku najdete v územním plánu). Podle dalších specifik zjistíte, zda vás čeká územní řízení (a jestli bude stačit územní souhlas nebo bude třeba rozhodnutí o umístění stavby) a stavební řízení (stavební povolení nebo ohlášení), nebo bude možné stavbu zrealizovat podle § 79 odst. 2, tedy bez jakékoliv povinnosti vůči stavebnímu úřadu.

Potřebuji nutně svůj vlastní pozemek ke stavbě DONE?

Podle dostupných informací si pozemek nemusí nutně kupovat, stačí si ho pronajmout do majitele. V takovém případě je třeba doložit souhlas vlastníka pozemku s umístěním DONE.

Jakou roli hraje napojení DONE na sítě a bez nich?

OFFGRID (bez sítí): V případě splnění základních kritérií, kdy domek stojí v zastavitelném / zastavěném území a nepodléhá jiným specifikacím, je možné se vyhnout územnímu i stavebnímu řízení. Jedinou povinností stavebníka je zjistit si informace o existenci podzemních staveb technické infrastruktury a zajistit jejich ochranu, vyžádá-li si stavba provedení zemních prací či terénních úprav.

GLAMP (se sítěmi): Při napojení na sítě už je potřeba územní souhlas. U studny je třeba územní rozhodnutí i stavební povolení.

Jaké jsou zemní základy DONE?

Stavba se umisťuje a nivelizuje zemními vruty, kterými bylo možno stavbu založit i ve velmi složitém horském terénu Smržovky. Tyto jsou nejen ulehčením a zrychlením při instalaci, ale i v rámci legalizace stavby coby dočasného nebo málo invazivního zásahu do krajiny. Pro případný přesun objektu na jiné místo je potřeba objekt pouze podchytit za základový rám a je možno jej přesunout na jiné alternativní místo.

Z jakého dřeva je sestaven plášť DONE?

DONE je vyroben a seskládán z masivních smrkových panelů, které jsou předpřipraveny ve výrobě dle požadavků klienta na CNC fréze kvůli variantním prostupům technologiemi a pro další detailní spojování na místě. Opláštění je modřínové, tak aby lépe odolávalo venkovní vlhkosti a následně ošetřeno nezávadným olejovým nátěrem, který po pravidelném přetřením zajistí dlouhodobou kvalitu povrchu a na výběr jsou dvě barvy - černá a bílá.

bottom of page